Jednoduché datové typy

Každá proměnná může obsahovat hodnotu libovolného typu. Typů je v Javascriptu k dispozici šest – těch nejdůležitějších, občas na nás vypadne nějaká obskurita, to ale nepotřebujeme řešit. Jednoduchý datový typ je hlavně učebnicový pojem a myslí se tím, že taková proměnná obsahuje jedinou hodnotu.

Takové typy máme dva:

Čísla jdou normálně sčítat, násobit a tak podobně. Pravdivostní hodnoty taky, ale výsledkem je vždycky číslo – chovají se, jako by true byla jednička a false nula.

Složené datové typy jsou v Javascriptu pole, řetězec a objekt, a jsou popsané níže v textu.

Podmínka

if (podmínka) { kód... }
Pokud je podmínka true, kód se provede, jinak ne.

Cyklus while

while (podmínka) { kód... }
Pokud je podmínka true, kód se provede a pak se zkusí totéž znovu.

Cyklus for

for (začátek; podmínka; krok) { kód... }
Nejprve se provede začáteční příkaz a zkusí se podmínka. Pokud podmínka platí, provede se kód a nakonec se spustí krok. Potom se znovu zkusí podmínka a pokud ještě platí, provede se kód a krok znovu, a tak pořád dokola.

Pole

var arr = [1, 2.5, false];

K jednotlivým položkám můžeme přistupovat podle jejich pořadí v poli, první má index 0. Například tedy if (arr[0] == 1) { tenhle kód se provede }.

Řetězce

var str = "nazdar, světe!";

Ke znakům v řetězci jde taky přistupovat podle jejich pořadí, ale nejde je jednotlivě měnit. Pro práci s řetězci slouží několik užitečných funkcí, mimo jiné:

Řetězce jde sčítat, což je spojí dohromady – vznešeněji se té operaci říká zřetězení. Například: "kolo" + "hnát" == "kolohnát". Co víc, když zkusíte sčítat cokoliv krom dvou čísel nebo booleanů, udělají se z obou sčítanců řetězce a teprv ty se sečtou. Například: 1 + [2] == "12".

Objekty

například var obj = {vyska: 20, sirka: 30}; Objekty se chovají tak trochu jako pole, ale místo čísel se používají libovolné řetězce. Například tedy if (obj["vyska"] == 20) { tenhle kód se provede } a pro pohodlí můžeme totéž napsat jako if (obj.vyska == 20) { ... }.