[4,4] Kochova křivka

Kochova křivka je fraktální čára. Při obvyklém zadání má nekonečnou složitost a proto i nekonečnou délku. Pro naše potřeby bude výhodnější trochu upravený popis.

Čára sestává z orientovaných úseček stejné délky, které jsou oproti ose souřadnic natočené v násobcích 60° a navazují na sebe popořadě. První čtyři úsečky jsou: doprava, nahoru mírně doprava, dolů mírně doprava, doprava. Dále křivku prodlužujeme tak, že ji celou, jak jsme ji zatím nakreslili, dosadíme do této sekvence místo každé ze čtyř úseček, a odpovídajícím způsobem pootočíme, takže výsledek na sebe také v každém bodě navazuje. Tento prodlužovací postup opakujeme podle potřeby donekonečna.

Úsečky podél celé křivky máme očíslované, počínaje nulou. Program má pro zadané číslo úsečky vrátit velikost orientovaného úhlu, který ta úsečka svírá oproti původnímu směru, ve stupních. Navíc, pro jednodušší kontrolu, má výstup být v intervalu [0; 360).

První čtyři úsečky:

Po prvním prodloužení:

Po druhém prodloužení: