27. Intervaly splněných úloh

Chceme stručně vyjádřit, které úlohy má student splněné a které ne. Pokud má splněných několik po sobě jdoucích úloh, zapíšeme je jako interval.

Vstupem programu je pole čísel. Všechna čísla na vstupu jsou celá, mezi 1 a 100. Každá splněná úloha je na vstupu napsaná jen jednou.

Výstupem programu je jeden řetězec. Výstup smí obsahovat jen číslice, znak spojovníku "-" a čárku "," (čili neobsahuje žádné mezery). Každé číslo úlohy na výstupu má být zapsané dvěma číslicemi, zleva doplněné podle potřeby nulou. Každý úsek po sobě jdoucích úloh má být vyjádřený buďto číslem, pokud úsek obsahuje jen jedinou úlohu, anebo uzavřeným intervalem ve tvaru "AA-BB", kde AA je první a BB je poslední úloha úseku. Jednotlivé úseky musejí být zapsané ve vzrůstajícím pořadí a mezi sebou oddělené čárkou.

Výzva: zkuste to napsat v Excelu.