14. Rotace seznamu

Vstupem programu jsou dva parametry: přirozené číslo a seznam libovolných hodnot. Zadané číslo je vždy menší než délka zadaného seznamu.

Výstupem programu je seznam. Číslo udává index hodnoty vstupního seznamu, která se ve výsledku má objevit jako první. Po ní mají následovat ostatní hodnoty až do konce seznamu a poté zbývající hodnoty ze vstupu, v původním pořadí.